Utdelning 2019 XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT HögutdelandeUtdelning 2019 XACT Högutdelande. Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas

22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

24 maj 2019 Avstämningsdag

29 maj 2019 Likviddag

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Stängd primärmarknad XACT Sverige

Stängd primärmarknad XACT Sverige

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för  den ETF som heter XACT Sverige den 30:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Så här bygger Du en ETF portfölj

Så här bygger Du en ETF portfölj

Tillväxten för börshandlade fonder, ETFer, har varit anmärkningsvärd sedan dess introduktion på 1990-talet. De fortsätter att växa i både antal och popularitet. Framväxten av detta investeringsverktyg har varit bra för placerarna, eftersom nya lågkostnadsmöjligheter nu är tillgängliga för nästan alla tillgångsklasser på marknaden. Emellertid måste investerare nu hantera ett utval av mer än 2 000 olika börshandlade fonder som handlas världen över. Detta kan vara en skrämmande uppgift för vilken helginvesterare som helst. Därför tittar vi närmare på hur det går att göra enklare, så här bygger Du en ETF portfölj.

Målet med denna artikel är att hjälpa dig att förstå grunden för börshandlade fonder och ge dig en inblick i hur du kan bygga din en ETF portfölj.

Fördelar med en ETF-portfölj

ETFer, eller börshandlade fonder som de också kallas för i Sverige, är korgar av enskilda värdepapper i likhet med fonder men med två viktiga skillnader. För det första kan ETFer handlas fritt som aktier, medan handel med fondandelar inte förekommer förrän marknaden stängs. För det andra tenderar utgiftsförhållandena att vara lägre än för fondandelar eftersom många ETFer är passivt förvaltade verktyg bundna till ett underliggande index eller marknadssektor. Traditionella aktiefonder är å andra sidan oftare aktiva förvaltade. Eftersom aktiva förvaltade fonder sällan slår index, utgör ETFer vanligen ett bättre alternativ till aktivt förvaltade, högkostnadsfonder.

Den främsta anledningen till att välja en ETF framför en aktie är omedelbar diversifiering. Till exempel, att köpa en ETF som spårar ett finansiellt index ger dig äganderätt i en korg av finansiella aktier jämfört med ett enda företag. Som den gamla klichén säger, vill du inte lägga alla dina ägg i en korg. En ETF kan skydda mot volatilitet (till en viss punkt) om vissa aktier som ägs av denna ETF faller i värde. Denna borttagning av företagsspecifika risker är den största fördelen för de flesta ETF-investerare.

En annan fördel med ETFer är exponeringen som de kan ge en portfölj till alternativa tillgångsklasser, såsom råvaror, valutor och fastigheter.

Välja rätt ETFer

När du bestämmer vilka ETF som passar bäst för din portfölj finns det ett antal faktorer att överväga.

Först bör du titta på ETFens sammansättning. Namnet ensamt är inte tillräckligt med information för att basera ett beslut på. Till exempel består flera börshandlade fonder av vattenrelaterade aktier. Men när de bästa innehaven av varje ETF analyseras är det tydligt att de olika börshandlade fonderna har olika tillvägagångssätt för nischsektorn. Medan en ETF kan bestå av vattenföretagen, kan en annan ha infrastrukturaktier som toppinnehav. Ett varierat fokus kommer att resultera i varierande avkastning.

Medan tidigare prestanda inte alltid är en indikation på framtida resultat, är det viktigt att jämföra hur liknande ETF har utvecklats. Även om de flesta avgifter för börshandlade fonder ETF är låga, kommer de att variera och bör beaktas.

Andra faktorer att vara uppmärksam på inkluderar de förvaltade tillgångarna. Detta är viktigt eftersom en ETF med låg förvaltad volym kan vara i fara för att stänga – en situation som investerare vill undvika. Investerare bör också titta på daglig genomsnittlig volym och spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs. Låg volym och/eller en stor spread tyder ofta på låg likviditet, vilket gör det svårare att komma in och ut ur denna ETF.

3 steg för att bygga en ETF-portfölj

Om du funderar på att bygga din en ETF portfölj så följer här är några enkla riktlinjer:

Steg 1: Bestäm rätt fördelning.

Titta på ditt mål för den här portföljen (t.ex. pension, sparande för ett barn), dina förväntningar på avkastning och risk, din tidshorisont (ju längre den är desto större risk du kan ta), ditt utdelningsbehov (om du har inkomstbehov måste du köpa börshandlade fonder som betalar högre utdelningar), din skatte- och juridiska situation, din personliga situation och hur denna portfölj passar in med din övergripande investeringsstrategi för att bestämma din tillgångsallokering. Om du är kunnig om investeringar kan du kanske hantera detta själv. Om inte, sök hjälp av en finansiell rådgivare.

Slutligen överväga vissa data om marknadsavkastning. Forskning från Eugene Fama och Kenneth French resulterade i bildandet av trefaktormodellen vid utvärdering av marknadens avkastning. Enligt trefaktormodellen:

  1. Marknadsrisken förklarar en del av aktiens avkastning. Detta tyder på att aktierna i allmänhet överträffar obligationer över tiden eftersom aktier har mer marknadsrisk än obligationer.
  2. Värdeaktier överträffar tillväxtaktierna över tiden eftersom de i sig är mer riskfyllda.
  3. Small Cap-aktier överträffar Large Cap-aktier över tiden eftersom de har mer oföränderlig risk än deras large cap-motsvarigheter.

Därför kan investerare med högre risktolerans kunna och bör fördela en betydande del av sina portföljer till företag med mindre marknadsvärden som är värdeorienterade.

Kom ihåg att mer än 90 % av portföljens avkastning bestäms genom fördelning snarare än specifika aktieval och tidpunkt. Försök inte pricka en botten på marknaden. Forskning har kontinuerligt visat att tidpunkten för köp och försäljning av aktiern inte är en vinnande strategi. När du väl har bestämt rätt fördelning är du redo att genomföra din strategi.

Steg 2: Implementera din strategi.

Fördelen med börshandlade fonder är att du kan välja en ETF för varje sektor eller index där du vill ha exponering. Analysera tillgängliga fonder och bestäm vilka som bäst uppfyller dina allokeringsmål.

Eftersom tidpunkten är viktig när man köper och säljer ETF och aktier, är det inte en försiktig strategi att placera alla köporder på en och samma dag. Helst skulle du vilja titta på diagrammen för supportnivåer och alltid försöka köpa vid dippar. Fasa ut dina inköp under en period av tre till sex månader.

Vid inköpstillfället kommer många investerare att lägga en stop loss order som kommer att begränsa potentiella förluster. Helst bör stoppförlusten vara högst 20 % under det ursprungliga inköpspriset och bör flyttas i takt med att ETFen stiger i värde.

Steg 3: Övervaka och utvärdera.

Minst en gång om året bör kontrollera prestandan i din portfölj. För de flesta investerare, beroende på deras skatteförhållanden, är den ideala tidpunkten att göra detta vara i början eller slutet av kalenderåret. Jämför varje ETFs prestation med det hos referensindexet. Eventuell skillnad, kallad spårningsfel eller tracking error borde vara låg. Om det inte är det kan du behöva byta ut den börshandlade fonden med en som kommer att investera mer i sin angivna stil.

Balansera dina ETF-viktningar för att ta hänsyn till eventuella obalanser som kan ha inträffat på grund av marknadsfluktuationer. Överhandla inte. En ombalansering varje kvartal eller till och med en gång per år är tillräcklig för de flesta portföljer. Avskräckas inte av marknadsfluktuationer.

Bedöm din portfölj i ljuset av förändringar i dina omständigheter, men se till att hålla ett långsiktigt perspektiv. Din fördelning kommer att ändras över tiden när dina omständigheter ändras.

Bygg en ETF portfölj

Om din plan är att ha en portfölj som enbart består av börshandlade fonder, se till att ha flera tillgångsklasser ingår för att skapa diversifiering. Som exempel kan du börja med att fokusera på tre områden:

  1. Sektor-ETF, som koncentrerar sig på specifika områden, t.ex. ekonomi eller hälso- och sjukvård. Välj börshandlade fonder från olika sektorer som i stor utsträckning är okorrelerade. Till exempel skulle valet av en bioteknik ETF och en medicinsk enhet ETF inte vara verklig diversifiering. Beslutet om vilka sektorer som Din ETF portfölj ska inkludera bör baseras på fundamenta (värdering av sektorerna), tekniska och ekonomiska utsikter.
  2. Internationella ETF som täcker alla regioner från tillväxtmarknader till utvecklade marknader. Internationella ETFer kan spåra ett index som investerar i ett enda land, till exempel Kina eller en hel region som Latinamerika. Liksom bransch-ETFer bör valet baseras på fundamentala och tekniska förutsättningar. Var noga med att titta på varje ETF, såväl som enskilda aktier och sektorallokering.
  3. Råvaru-ETF är en viktig del av en investerares portfölj. Allt från guld till bomull till majs kan handlas med börshandlade fonder eller deras kusiner, certifikat (ETN). Investerare som tror att de är kunniga nog kan välja en ETF som spårar enskilda råvaror. Individuella råvaror kan dock vara extremt flyktiga, så en bred råvaru-ETF kan vara bättre anpassad till din risktolerans.

Observera att det här är helt enkelt föreslagna områden att fokusera på när Du skall bygga en ETF portfölj. Det handlar om dina preferenser. Över tiden kommer det att finnas upp- och nedgångar på marknaderna och i enskilda aktier, men en låg ETF-portfölj bör minska volatiliteten och hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål.

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande 2018

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande ETF har fastställts till 5.00 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 4,2 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2018-05-21.

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,20 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 21/5 2018. Utdelningsschemat har sedan tidigare kommunicerats, men bekräftas här.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2018.

Utdelning från XACT Högutdelande ETF kommer att ske enligt nedanstående schema.

21 maj 2018 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

22 maj 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj 2018 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

24 maj 2018 Avstämningsdag

29 maj 2018 Likviddag

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.