Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Tre fonder för investerare med höga nettovärden ETF Börshandlade fonderTre fonder för investerare med höga nettovärden

Börshandlade fonder, ETFer, ansågs ursprungligen vara en av de mer konservativa investeringar som i första hand följde benchmarkindex. De ansågs därför mest lämpade för traditionella investerare. Utvidgningen av erbjudanden som finns i ETF-kategorin har emellertid gjort ETFer alltmer populära hos finansiella rådgivare för personer med hög nettovärde (HNWI) genom att erbjuda mer aktivt förvaltade fonder och exponering för investeringar som råvaror och hedgefonder. I denna artikel tittar vi på tre fonder för investerare med höga nettovärden.

Dessutom finns börshandlade fonder för investerare som implementerar komplexa investeringsstrategier som är mer tilltalande för HNWI-investerare som tenderar att vara mer aggressiva och har högre toleranser för risk än de flesta andra investerare. Likviditet, lägre avgifter och skattefördelar jämfört med fonder har också bidragit till dessa börshandlade fonders attraktivitet hos investerare med höga nettovärden.

Förvaltningskostnaderna som genomsnittet en halv procentenhet lägre än för jämförbara fonder representerar en betydligt större skillnad för en investering på 10 miljoner dollar jämfört med en investering på 10 000 dollar. På samma sätt förstärks den positiva effekten av större skatteeffektivitet i större investeringar som ger större avkastning.

Vissa ETFer favoriseras av förmögenhetsförvaltare för HNWI på grund av den mer lämpliga investeringsstrategin som fonderna erbjuder. Det kan vara för det investeringsverktyg som fonderna använder eller eftersom fonderna ger billig tillgång till det bästa inom professionell fondförvaltning.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) erbjuder investerare med hög nettovärde en fond som följer en investeringsstrategi som är populär hos sådana individer: 130/30-strategin. Denna strategi syftar till att överträffa ett index med 30 % kort exponering för innehav som förväntas ligga kvar och 130 % lång exponering för portföljinnehav förväntas överträffa det underliggande indexet totalt sett. CSM genomför strategin genom att försöka spegla resultatet av Credit Suisse 130/30 Large Cap Index.

Indexet består av långa och korta aktiepositioner i ett urval av de 500 största aktierna i USA. Valet baseras på regler och viktningar som beaktar grundläggande mätvärden, såsom förhållandet mellan pris och vinst (p/e-tal), book-to-value (P/B)-förhållande och utdelning och direktavkastning. Fonden lanserades av ProFunds-koncernen 2009. Den har en förvaltningskostnad på 0,45% och erbjuder en direktavkastning om 1,57%. Större fond innehav består av olika Credit Suisse 130/30 långa och korta subindex swaps och aktier som Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil och Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hedgefonder har varit en ständig gynnad investering av investerare med hög nettovärde. Hedgefonds-ETFer erbjuder dessa investerare stora fördelar framför direkta hedgefondsinvesteringar, inklusive större likviditet, insyn och lägre avgifter. IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF (NYSEARCA: QAI) försöker spegla hedgefondernas resultat genom att spåra IQ Hedge Multi-Strategy Index. Indexet använder olika hedgefonderstrategier, som globala makro-, marknadsneutrala och händelsesdrivna strategier.

Det inkluderar långa och korta aktiepositioner och använda arbitrage med räntebindning och tillväxtmarknader. Fonden lanserades av IndexIQ under 2009. Den har en förvaltningskostnad på 0,75% och erbjuder en direktavkastning på 1,35%. Fondens primära innehav är till stor del investeringar i andra ETFer, inklusive PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, Vanguard Short Term Bond ETF och iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

De mycket rika uppskattar är att kunna få relativt billig tillgång till de bästa investarna, och aktivt förvaltade börshandlade finder ger det alternativet tillsammans med låga kostnader, likviditet och skattefördelar. En sådan aktivt förvaltad fond är PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR) som lanserades av Invesco PowerShares 2008. Fonden syftar till hög kapitalappreciering och inkomst.

Den investerar främst i aktier av företag som ingår i FTSE NAREIT All Equity REITs Index och syftar till att överträffa indexet genom att använda en rad olika mätvärden för att identifiera värdeinvesteringar och hantera risker. Stora portföljinnehav inkluderar Simon Property Group, American Tower Corporation och AvalonBay Communities. Dess förvaltningskostnad är 0,8% och den har en direktavkastning på 1,72%.

Investeringsstrategier för börshandlade fonder

Investeringsstrategier för börshandlade fonder

Se till att Du har personliga investeringsstrategier när det gäller Dina investeringar. Detta är bra för det kommer att öka Dina möjligheter att göra vinster, men det bidrar också att sprida riskerna på det sätt som passar just Dig och Dina förutsättningar. Investeringar i värdepapper medför en risk, värdepapper kan öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka din investering. Dina enskilda investeringsstrategier skall omfatta marknads- som riskbedömning, samt den önskade avkastningen. När det gäller alla typer av investeringar gäller det att ta hänsyn till bland annat

  • Investeringens syfte
  • Din placeringshorisont
  • Din riskprofil
  • Din enskilda marknadsuppfattning
  • Hur mycket tid och intresse Du har för Dina investeringar

Den som har litet tid, och är riskavert kan till exempel välja investeringsstrategier som omfattar breda indexfonder som bas. Dessa innehav ger då en spridning av risken. Risken och avkastningsmöjligheten kan sedan ökas genom att köpa mer ”exotiska” börshandlade fonder. Det kan vara en ETF som ger en exponering mot råvaror eller en emerging market.

Den som är mer riskvillig och har både tid och intresse att lägga på sina investeringar vill ofta ha mer aktiva investeringsstrategier. Denna går att uppnå genom att agera mer aktivt på marknaden. Denna investerare kan även öka andelen med mer exotiska ETFer eller handla börshandlade fonder med hävstång.

En ETF med hävstång

Ett sätt att öka risken och därmed de potentiella vinsterna är att arbeta med börshandlade fonder med hävstång. En traditionell ETF följer värdeutvecklingen det underliggande index 1:1. En börshandlad fond med hävstång ger placerarna en värdeutveckling motsvarande 1,5 eller 2 gånger utvecklingen i det underliggande indexet.

Den som har en positiv marknadsförväntan och om det visar sig att börsen utvecklar sig som trott kan då få en betydligt högre avkastning. Tänk bara på att om Du har fel i Din marknadsuppfattning så kommer det att kosta pengar. Din investering tappar värde med samma multipel.

Börshandlade fonder med hävstång rebalanserar varje dag. De används med fördel i en marknad som har visat en tydlig trend, endera stigande eller fallande. Är marknaden volatil är de mindre lämpliga och det kan till och med vara så att vkastningen över tiden bli mindre än den angivna multipeln. Detta beror på att värdeminskningen av en procentuell nedgång dag ett måste kompenseras med en högre procentuell uppgång dag två för att den börshandlade fonden skall återfå samma värde.

Hävstångsprodukter innebär högre risk. Dessa ETFer passar den investerare som har kännedom om egenskaper och risker med hävstångsprodukter samt förstår de praktiska effekterna av den dagliga ombalanseringen. Denna investering måste följas noga, minst en gång per dag. Detta eftersom hävstången gör att värdet ändras snabbare än motsvarande placeringar utan hävstång.

Inverterade ETFer

Inverterade ETFer är börshandlade fonder som går upp när underliggande marknad går ner, de fungerar alltså spegelvänt. Den som vill skydda sin aktieportfölj eller spekulera i att börsen skall falla kan använda dessa. Inverterade ETFer kommer alltså att ge en positiv avkastning när börsen faller, det ger en spegelvänd avkastning till det underliggande indexet.

Börshandlade fonder som ger positiv värdeutveckling i en negativ marknad kallas ”Bear” eller ”Short” och finns både med och utan hävstång.

ETFer inriktade på emerging markets

I dag vill investerare kunna investera globalt, inte bara på Stockholmsbörsen. Det finns placerare som har en investeringsstrategi som omfatta tillväxtekonomier som Vietnam, Kina och Mexiko för att bara nämna några länder. Dessa marknader erbjuder en möjlighet till betydande tillväxt och hög avkastning, men riskerna är också högrepå grund av politisk osäkerhet eller valutarisker.

Att hitta rätt bolagen att investera i är både svårt och dyrt, men genom att investera i en börshandlad fond som följer de större bolagen i landet eller regionen kan Du få du exponering med en begränsad risk och en betydligt lägre kostnad.

ETFer med fokus på råvaror

Att investera i andra finansiella tillgångar än aktier kan sänka risken. Fler och fler investerare väljer att blanda olika tillgångsslag i sin portfölj eftersom det minskar risken. Råvaror har ofta en motsatt värdeutveckling gentemot tillgångar som aktier och obligationer och kan därför minska svängningarna i en portfölj.

Ett råvaruindex konstrueras i princip på samma sätt som ett aktieindex. Emittenten samlar en grupp råvaror i en ”korg” och sedan följer den börshandlade fonden värdeutvecklingen på korgen. De flesta råvaror är mer komplicerade att handla med rent fysiskt så vanligtvis handlar ETFerna terminen. Ett terminskontrakt är ett instrument som ger innehavaren rätten att erhålla en viss mängd råvara vid en viss tidpunkt. När slutdagen för terminen närmar sig säljs den och istället köps en ny, det kallas att terminen rullas. Kostnaderna för att rulla terminen adderas till kostnaderna för fonden.

Börshandlade fonder med fokus på räntemarknaden

Önskar du exponering mot räntemarknaden kan du investera i en börshandlad fond som äger obligationer eller korta räntepapper. En obligations-ETF investerar i en korg av olika ränteinstrument som getts ut av svenska staten eller kommuner. En sådan börhandlad fond ger investerarna tillgång till räntemarknadens olika instrument.

Använd ETFer för att sprida riskerna

Med en börshandlad fond går det att investera i en hel aktiemarknad på en gång istället för att köpa enskilda aktier. Du kan använda en börshandlad fond för att nå marknader som Latinamerika eller Asien. En ETF kan också skydda dina nuvarande aktieplaceringar vid kursfall. Detta uppnås genom att köpa en hävstångs-ETF som går upp när underliggande index går ner. Det går också att använda en ETF som investerar i råvaror för att sprida investeringarna i din portfölj på flera tillgångsslag. Börshandlade fonder låter Dig justera fördelningen mellan räntor, aktier och råvaror beroende på marknadstro. Med ETFer sprider du riskerna i din portfölj med olika underliggande tillgångar.

Proffessionella investerare arbetar ofta med en investeringsstrategi som omfattar kärninnehav och satellitstrategin. Med denna investeringsstrategi delas portföljen i två delar i syfte att skapa ett alfa, en överavkastning. Den första delen består av en kärna med bredare innehav som har som mål att följa utvecklingen på aktiemarknaden. Tänk en bred ETF, till exempel XACT OMXS30 eller SPY som följer S&P 500. Detta är bra investeringsfonder med en låg förvaltningskostnad. Den andra delen, satellitinvesteringarna, omfattas av mer spekulativa innehav. Det kan vara börshandlade fonder följer smallare index, enskilda aktier eller andra tillgångar som investeraren tror på. Den totala portföljen får då en mer balanserad risk.

Vad håller Investerare tillbaka från börshandlade fonder?

Vad håller Investerare tillbaka från börshandlade fonder?

Vad håller Investerare tillbaka från börshandlade fonder? Förmögna investerare som har sina pengar som förvaltas av en finansiell rådgivare har visat intresse för börshandlade fonder. Men investerarnas begränsade kunskap om investeringsinstrumentet är fortfarande ett stort hinder som har gjort att många valt att inte investera i ETFer, så kallade börshandlade fonder. Vad är det då som får investerare att avstå börshandlade fonder?

ETFer kan precis som traditionella fonder, erbjudainvesterare aktier i en pool av aktier, obligationer eller andra tillgångar. Till skillnad från fonder handlas ETFer handlas under hela dagen på en börs, precis som en aktie, till ett pris som bestäms av marknaden. Det gör att investerare kan använda sig av börshandlade fonder för att till en låg kostnad få den marknadsexponering dessa önskar.

Enligt en undersökning av förmögna investerare som genomförts av John Hancock visade att över hälften av de tillfrågade föredrog att kombinera aktiva och passiva investeringsstrategier i sina portföljer, det vill säga de vill utnyttja det ökande antalet ”smart-beta” strategier som nu finns tillgängliga. Dessutom pekade deltagarna också på en stark utveckling, diversifiering och låg kostnad som viktiga funktioner när de väljer sina investeringar.

Smart beta kan generera en attraktiv långsiktig avkastning

Smart beta ETFer som väljer komponenter och vikt baserat på specifika marknadsfaktorer, kan hjälpa investerare att generera attraktiv långsiktig, riskjusterad avkastning. Smart beta ETFer är precis som vanliga börshandlade fonder, relativt billiga jämfört med traditionella aktiefonder. Det finns i dagsläget över 500 smart beta indexbaserade ETFer med en genomsnittlig driftskostnadsprocent på 0,60 procent enligt data från XTF.

ETFer allt mer accepterade

ETFer, i synnerhet så kallade strategiska smart beta-ETFer, har blivt allt mer accepterade under de senaste årem. Studier från John Hancock Investments visar emellertid på att det finns en möjlighet för de rådgivare som utbildar sina kunder om fördelarna med börshandlade fonder. John Hancock Investments hänvisar bland annat till smart-beta investeringar som följer regelbaserade index strategier i motsats till börsvärdevikter, som finns i traditionella indexbaserade beta ETFer.

97 procent känner till fonder

97 procent av respondenterna sade att de var bekanta med fondmarknaden, men endast 64 procent av investerarna som tillfrågades sade att de var med bekanta med börshandlade fonder. 18 procent av de tillfrågade var inte en säkra på om de ägde en börshandlad fond.

Efter att tittat på det växande antalet smart beta ETF-strategier som finns sade 89 procent av de tillfrågade att de sannolikt skulle investera i en smart beta fond. Endast 34 procent av de tillfrågade hade kunskap om smart beta innan undersökningen, vilket tyder på att det finns en efterfrågan men att det behövs utbildning.

Enligt undersökningen använder sig hälften av de tillfrågade investerarna av en finansiella rådgivare för att få råd om sina investeringar. Undersökningen visar emellertid att det är få rådgivare som tar det första steget om ETFer. Cirka 42 procent av investerarna som har talat om börshandlade fonder har själva tagit upp ämnet. Det visar att det inte är nog att vilja investera i en börshandlad fond, det gäller att agera också.