Vad får räntan att stiga och falla?

Vad får räntan att stiga och falla?Du har säkert sett rubrikerna där det står att FED höjer räntan, eller att Riksbanken låter reporäntan vara oförändrad. Vad får räntan att stiga och falla?

Räntorna bestämmer hur mycket du kan tjäna eller betala, med ens en liten omställning som potentiellt kan göra en stor skillnad för dig som låntagare eller sparare. Så med kursrörelser runt omkring oss, vilket gör räntorna stiga och falla? Vi bryter ner det i följande video:

Ränta är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar. När någon lånar ut pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto erhåller man inlåningsränta från banken. När någon lånar pengar av banken får denne istället betala låneränta. Räntevillkoren inklusive villkoren för hur räntan ändras, bestäms i förväg.

Räntesatsen uttrycker storleken på räntan. Den anges oftast som en procentsats av lånebeloppet, antingen för en betalningsperiod eller för ett år. Om räntesatsen avser räntan för en viss betalningsperiod kallas den för enkel ränta. Avser den ett år kallas den för årlig ränta. Märk här att själva räntesatsen inte kan kategoriseras som ett pris då den uttrycks i procent.

Nominell räntesats, eller vardagligt ”nominell ränta”, är den räntesats som anges i till exempel ett skuldebrev.

Olika sorters ränta

Effektiv ränta eller effektiv årsränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan – ungefär som jämförpris. Man förutsätter att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år, och vanligen används räntedagsbasen 360/360. Om räntan betalas flera gånger per år blir därför den effektiva årsräntan högre än den nominella räntan (sammansatt ränta). Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella (till exempel på en flerårig fastränteplacering). Vid beräkning av effektiv ränta på konsumentkrediter ska man även ta med avgifter och andra kostnader i kalkylen. Detta är reglerat i Konsumentkreditlagen [1] och i Konsumentverkets anvisningar

Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller något index, till exempel STIBOR eller LIBOR. Räntesatsen kommer därför att röra sig upp och ned i takt med detta.

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta. Vid fast ränta är räntesatsen bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år.

Utlåningsränta, den ränta till vilken en bank lånar ut pengar till kunder.

Inlåningsränta, är den ränta banken betalar ut till den de ”lånat in” pengar av, det vill säga den ränta kunden får på insatt kapital. Motsatsen är utlåningsränta.

Räntedagsbas anger hur antal dagar ska räknas när man beräknar räntan.

Vad skall Du placera Dina pengar i?

Vad skall Du placera Dina pengar i?

Vad skall Du placera Dina pengar i? Det är en fråga som många ställer sig just nu när räntorna är nere på noll, det stormar på börsen och det finns ont om bra alternativ som både ger möjlighet till en värdeökning och som inte innebär en för hög risk i förhållande till den avkastningen som kan erhållas.

Vi är ännu så länge bara någon månad in på 2016, men det har redan visat sig vara ett tufft år för investerare. Fallande oljepriser har bidragit till att sänka kurserna på aktiemarknaden, det breda amerikanska aktieindexet har fallit med mer än tio procent, och vårt eget OMXS30 har rasat med cirka sju procent när detta skrivs. Under tiden erbjuder räntebärande instrument en minst sagt futtig avkastning, i bästa fall går det att få två procent, knappt hälften mot vad som gick att få för bara fem år sedan.

Så, vad skall Du som en investerare Du placera Dina pengar i en miljö som denna? Låt oss börja med vad Du inte skall göra, det är att få panik. Att sälja av Dina aktier när Du redan har sett hur kurserna har fallit kommer förmodligen göra mer skada än nytta. Ingen vet när marknaden bottnar i år. Det är möjligt att den redan har gjort det. Oavsett om aktiemarknaden har bottnat så vill Du inte stå utanför när det väl vänder uppåt igen. Det är bättre att acceptera dessa tillfälliga upp- och nedgångar med insikten att aktier handlar om långsiktig tillväxt, inte om vinster på kort sikt.

En radikal förändring av Din ränteallokering är också farligt, vare sig det gäller placeringar eller Dina lån. Det är inte rätt tillfälle att sparka ut alla dessa lågavkastande obligationsfonder för att investera i alternativa placeringar med hög risk. Att addera några kryddor till Din investeringsstrategi kan emellertid sätta fart på avkastningen samtidigt som riskerna sprids.

Utdelningsaktier

I fråga om risk versus avkastning så befinner sig utdelningsaktier någonstans mellan obligationer och tillväxtaktier. I en lågräntemiljö är ett alternativ att allokera kapital från obligationer och banksparande till stabila utdelningsaktier. Kommer detta att öka Din risk? Absolut, men om räntorna stiger igen, och det finns inte så mycket utrymme för att de skall falla ytterligare, så innebär det att obligationerna kommer att tappa i värde. Genom att byta obligationer mot utdelningsaktier byter Du egentligen bara en typ av risk mot en annan genom att placera Dina pengar i utdelningsaktier.

Den uppenbara fördelen med utdelningsaktier är att de erbjuder en mycket högre avkastning än statsobligationer, eller till och med företagsobligationer. Leta efter företag som är stabila och kan fortsätta att leverera vinster i nästan alla typer av ekonomiska scenarion.

REITs

Real Estate Investment Trust, så kallade REITs, hade ett tufft år under 2015, de kade i snitt med marginella 2,3 procent. Ändå kan dessa lägre värderingar vara desto större anledning att addera en viss exponering mot fastighetsinvestmentbolag nu. En stor fördel med REITs är att deras prestanda har liten korrelation med den bredare aktiemarknaden. Med andra ord, de är ett bra sätt att diversifiera sin portfölj.

REITs genererar sina intäkter från i huvudsak hyresintäkter. Eftersom dessa fastighetsfonder måste fördela 90 procent av sin beskattningsbara vinst till utdelningar till sina ägare kommer investerarna att gynnas på både kort och lång sikt genom en stabil källa till utdelningar.

Obligationsstegar

Detta är något som inte är fullt så välkänt i Sverige, framförallt för att vi saknar en fungerande obligationsmarknad för privatpersoner. Det är emellertid intressant och detta allokeringsätt kan användas även när det gäller placeringar i obligationsfonder.

För eller senare kommer räntorna att stiga igen. Om Du under denna tid endast köper långa obligationer kommer Du inte kunna kapitalisera på detta och kunna få en högre avkastning under tiden. Jämför Ditt köp med att binda räntan på Ditt bostadslån, köper Du en lång obligation nu så har Du accepterat räntan för perioden.

Av den anledningen väljer många investerare att skapa så kallade ”obligationsstegar” eller ”räntestegar” när räntorna är låga. Med denna metod köper Du flera olika obligationer med olika löptider, några kortare och några längre. Återigen, tänk på Ditt bostadslån, de flesta väljer att dela upp detta i olika transcher med varierande löptider. När räntan betalas ut kan Du sedan investera i nya obligationer, kanske med en högre avkastning än den som det befintliga obligationsinnehavet ger.

Istället för att köpa oblgationer utgivna av enskilda aktörer är det bättre att överväga att köpa en blandning av olika obligationsfonder med förskjutna löptider. På detta sätt minskar risken för fallissemang, en så kallad default. Det är också ett sätt att få mer likvid placering vilket är en fördel om Du vill sälja Ditt innehav.

Tillväxtmarknader

Många av de obligationsfonder som fokuserar på tillväxtmarknader drabbades hårt 2015. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att den avkastning som erbjuds på obligationer som getts ut av tillväxtekonomier är mycket högre än den som erbjuds i USA eller Västeuropa vilket gör att det finns möjlighet att göra fynd. Tänk bara på att Du tar en valutarisk med denna typ av investering.

Eftersom dollarn har blivit starkare på senare tid, är det en bra idé att fokusera på fonder som investerar i dollar tillgångar. Detta minskar risken för att de kommer att förlora värde på grund av ogynnsamma växelkurser längre fram.

Tillväxtmarknadsfonder ger i genomsnitt cirka sex procents avkastning per år, vilket överstiger vad inhemska obligationsfonder med en liknande kreditvärdighet ger. Den risk är att du tar på Dig en lite större risk att få denna potentiella avkastning.

Sparkonton

Att titta på den avkastning som ett bankkonto erbjuder i dagsläget är ganska deprimerande i dessa dagar. Om Du kommer att behöva använda Dina pengar inom en snar framtid är detta emellertid det bästa alternativet att placera Ditt kapital på. Du kommer förmodligen inte att ha särskilt mycket mer på bankkontot när Du använder dem, men under denna tid har Du sovit gott.

Sammanfattning

Om Du har råd att ta litet högre risk är REITs och obligationsfonder som investerar i emerging markets alternativ att titta på de dessa kan öka Din avkastning under en lång tid. Är det däremot säkerhet som lockar är det bättre att hålla pengarna på ett bankkonto som är försäkrat med investeringsgaranti. Vad skall Du placera Dina pengar i? Till sist och syvende beror det på Din egen riskprofil och vilken tidshorisont Du har för Dina investeringar.