Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser 2018  för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

Börshandlade fonder

 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden 30 (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Råvaror (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

En ETF med hävstång, när du vill växla upp din investering

En ETF med hävstång, när du vill växla upp din investering

XACT Bull och XACT Bear är börshandlade fonder (ETFer) med hävstång. En ETF med hävstång uppför sig annorlunda mot fonder utan hävstång och det är därför viktigt att du, innan en investering, känner till hur fonderna fungerar. Hävstångsfonder är endast lämpliga som investering om du:

 • förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter
 • förstår effekterna av daglig ombalansering; och
 • arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång

En ETF med hävstång är en investering som ger en förstärkt utveckling av den underliggande tillgången under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor. Hävstångsfaktorn kan vara såväl positiv som negativ. I de fall den är negativ brukar den kallas för omvänd eller inverterad.

En ETF med hävstång passar dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull tjänar du pengar när marknaden stiger och med Bear tjänar du pengar när marknaden faller.

Hävstången i Xacts ETFer är daglig

Det är skillnad mellan en daglig hävstång och en hävstång som beräknas för en längre period. Över en period längre än en dag kommer avkastningen i Xact Bull och Xact Bear inte att bli densamma som periodens marknadsavkastning multiplicerat med hävstångsfaktorn. Avkastningen kommer istället vara beroende av vilken väg de dagliga avkastningarna har tagit för att uppnå hela periodens avkastning (s k ”Path dependency”).

Hävstångsprodukter ger chans till högre avkastning, men innebär också högre risk. Hävstångsprodukter uppför sig annorlunda mot produkter utan hävstång och det är därför viktigt att du känner till hur en hävstångsprodukt fungerar.

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, XACT OMXSB Utd. har fastställts till SEK 4,00 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 12/6 2017. Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 13 juni 2017.

Schema för utdelning i fonden är följande:

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2017 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Om Xact

Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Xact blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005. Xact är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Xacts Sverige-registrerade ETF:er förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Dessa är XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande, XACT Norden 30 samt Xacts ETF:er med hävstång som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Xacts Luxemburg-registrerade ETF:er förvaltas av SHB SICAV.

De ETF:er som är registrerade i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS. Dessa är XACT OBX, XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear, vilka är noterade på Oslo Børs

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelserna enligt nedanstående sammanställning. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer dock inte att förändras på grund av den utökade placeringsmöjligheten. Utöver de ändringar som beskrivs i korthet, görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Läs mer om XACTs ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder.

XACT OMXS30 och XACT OMXSB Utd

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument. Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden. Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Norden 30

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivat. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument. Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden. Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Obligation, XACT Råvaror och XACT Svenska Småbolag

Placeringsinriktning Underliggande tillgångar till derivatinstrument kompletteras med att de nu även får utgöras av eller hänföra sig till växelkurser eller utländska valutor. Pantsättning Specificering av tillvägagångssätt vid pantsättning.

XACT Bear och XACT Bull

Placeringsinriktning Utökas med att underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till tillgångar som avses i 5 kap. 1§ andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Särskild placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument.

XACT Bear 2 och XACT Bull 2

Vissa förtydligande och redaktionella ändringar. Nya fondbestämmelser 20 januari 2017 Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 januari 2017 på xact.se.

Teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 38 2016

Teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 38 2016

Denna vecka kan vi tacka Ingemar Carlsson har tittat på XACT BULL och XACT BEAR, han bjuder på en Teknisk analys av XACT BULL och BEAR vecka 38 2016.

XACT Bear

XACT Bear 86,20 XACT Bear steg inte helt till motståndet vid 90,00 kronor utan vände strax under denna nivå. Vi kan få en ny uppgång till detta motstånd men över tiden får vi inrikta os spå stöden vid 84,00 kronor och 81,00 kronor. (IC).
När du klickar på en av symbolerna kommer du att lämna ETFSveriges hemsida. ETFSverige ansvarar ej för innehållet på några andra hemsidor än sådana som ETFSverige från tid till annan självständigt driver och tillhandahåller.

XACT Bull

XACT Bull 283,40 XACT Bull har ett viktigt motstånd vid 294 kronor, vilket ännu inte testats. Vi fick in 290,45 kronor som högst den 6 september där vi sedan sett en rekylfas som borde kunna förbruka tid genom att röra sig i intervallet 277-294 kronor ännu en tid. När sedan nästa steg uppåt tas kan vi inrikta oss på först ett genombrott av 294-nivån och sedan 303 kronor. 312 kronor finns i bakgrunden om nivån skulle bli aktuell på sikt. (IC).
När du klickar på en av symbolerna kommer du att lämna ETFSveriges hemsida. ETFSverige ansvarar ej för innehållet på några andra hemsidor än sådana som ETFSverige från tid till annan självständigt driver och tillhandahåller. Ingemar Carlsson på Tendens, en av Sveriges mest namnkunniga tekniska analytiker gav under veckan en kort uppdatering på sin syn på XACT Bull och XACT BEAR. Ingemars analyser publiceras varje vecka dels i hans nyhetsbrev, dels också på vår huvudsajt, Axier.se.

Anmäl Dig här för att prova Axiers dagliga tekniska analyser