Fonder stängda på primärmarknaden

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden. Det är dessa ETFer som är stängda på primärmarknaden. Att XACT har sina Fonder stängda på primärmarknaden påverkar emellertid inte handeln på Stockholmsbörsen.

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer dessa börshandlade fonderna att vara stängda på primärmarknaden enligt nedan.

21, 22 och 25 Februari

Xact OMXS30,

Xact Sverige,

Xact Nordic30,

Xact HDIV

Xact OBX

27 och 28 Februari samt 1 och 4 mars

Xact Sweden Small Cap,

Xact Commodity

Xact Sweden All Bond

7, 8 och 11 mars

Xact Bear,

Xact Bear2,

Xact Bull,

Xact Bull2,

Xact OBX Bear

Xact OBX Bull

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Investeringsstrategier för börshandlade fonder

Investeringsstrategier för börshandlade fonder

Se till att Du har personliga investeringsstrategier när det gäller Dina investeringar. Detta är bra för det kommer att öka Dina möjligheter att göra vinster, men det bidrar också att sprida riskerna på det sätt som passar just Dig och Dina förutsättningar. Investeringar i värdepapper medför en risk, värdepapper kan öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka din investering. Dina enskilda investeringsstrategier skall omfatta marknads- som riskbedömning, samt den önskade avkastningen. När det gäller alla typer av investeringar gäller det att ta hänsyn till bland annat

  • Investeringens syfte
  • Din placeringshorisont
  • Din riskprofil
  • Din enskilda marknadsuppfattning
  • Hur mycket tid och intresse Du har för Dina investeringar

Den som har litet tid, och är riskavert kan till exempel välja investeringsstrategier som omfattar breda indexfonder som bas. Dessa innehav ger då en spridning av risken. Risken och avkastningsmöjligheten kan sedan ökas genom att köpa mer ”exotiska” börshandlade fonder. Det kan vara en ETF som ger en exponering mot råvaror eller en emerging market.

Den som är mer riskvillig och har både tid och intresse att lägga på sina investeringar vill ofta ha mer aktiva investeringsstrategier. Denna går att uppnå genom att agera mer aktivt på marknaden. Denna investerare kan även öka andelen med mer exotiska ETFer eller handla börshandlade fonder med hävstång.

En ETF med hävstång

Ett sätt att öka risken och därmed de potentiella vinsterna är att arbeta med börshandlade fonder med hävstång. En traditionell ETF följer värdeutvecklingen det underliggande index 1:1. En börshandlad fond med hävstång ger placerarna en värdeutveckling motsvarande 1,5 eller 2 gånger utvecklingen i det underliggande indexet.

Den som har en positiv marknadsförväntan och om det visar sig att börsen utvecklar sig som trott kan då få en betydligt högre avkastning. Tänk bara på att om Du har fel i Din marknadsuppfattning så kommer det att kosta pengar. Din investering tappar värde med samma multipel.

Börshandlade fonder med hävstång rebalanserar varje dag. De används med fördel i en marknad som har visat en tydlig trend, endera stigande eller fallande. Är marknaden volatil är de mindre lämpliga och det kan till och med vara så att vkastningen över tiden bli mindre än den angivna multipeln. Detta beror på att värdeminskningen av en procentuell nedgång dag ett måste kompenseras med en högre procentuell uppgång dag två för att den börshandlade fonden skall återfå samma värde.

Hävstångsprodukter innebär högre risk. Dessa ETFer passar den investerare som har kännedom om egenskaper och risker med hävstångsprodukter samt förstår de praktiska effekterna av den dagliga ombalanseringen. Denna investering måste följas noga, minst en gång per dag. Detta eftersom hävstången gör att värdet ändras snabbare än motsvarande placeringar utan hävstång.

Inverterade ETFer

Inverterade ETFer är börshandlade fonder som går upp när underliggande marknad går ner, de fungerar alltså spegelvänt. Den som vill skydda sin aktieportfölj eller spekulera i att börsen skall falla kan använda dessa. Inverterade ETFer kommer alltså att ge en positiv avkastning när börsen faller, det ger en spegelvänd avkastning till det underliggande indexet.

Börshandlade fonder som ger positiv värdeutveckling i en negativ marknad kallas ”Bear” eller ”Short” och finns både med och utan hävstång.

ETFer inriktade på emerging markets

I dag vill investerare kunna investera globalt, inte bara på Stockholmsbörsen. Det finns placerare som har en investeringsstrategi som omfatta tillväxtekonomier som Vietnam, Kina och Mexiko för att bara nämna några länder. Dessa marknader erbjuder en möjlighet till betydande tillväxt och hög avkastning, men riskerna är också högrepå grund av politisk osäkerhet eller valutarisker.

Att hitta rätt bolagen att investera i är både svårt och dyrt, men genom att investera i en börshandlad fond som följer de större bolagen i landet eller regionen kan Du få du exponering med en begränsad risk och en betydligt lägre kostnad.

ETFer med fokus på råvaror

Att investera i andra finansiella tillgångar än aktier kan sänka risken. Fler och fler investerare väljer att blanda olika tillgångsslag i sin portfölj eftersom det minskar risken. Råvaror har ofta en motsatt värdeutveckling gentemot tillgångar som aktier och obligationer och kan därför minska svängningarna i en portfölj.

Ett råvaruindex konstrueras i princip på samma sätt som ett aktieindex. Emittenten samlar en grupp råvaror i en ”korg” och sedan följer den börshandlade fonden värdeutvecklingen på korgen. De flesta råvaror är mer komplicerade att handla med rent fysiskt så vanligtvis handlar ETFerna terminen. Ett terminskontrakt är ett instrument som ger innehavaren rätten att erhålla en viss mängd råvara vid en viss tidpunkt. När slutdagen för terminen närmar sig säljs den och istället köps en ny, det kallas att terminen rullas. Kostnaderna för att rulla terminen adderas till kostnaderna för fonden.

Börshandlade fonder med fokus på räntemarknaden

Önskar du exponering mot räntemarknaden kan du investera i en börshandlad fond som äger obligationer eller korta räntepapper. En obligations-ETF investerar i en korg av olika ränteinstrument som getts ut av svenska staten eller kommuner. En sådan börhandlad fond ger investerarna tillgång till räntemarknadens olika instrument.

Använd ETFer för att sprida riskerna

Med en börshandlad fond går det att investera i en hel aktiemarknad på en gång istället för att köpa enskilda aktier. Du kan använda en börshandlad fond för att nå marknader som Latinamerika eller Asien. En ETF kan också skydda dina nuvarande aktieplaceringar vid kursfall. Detta uppnås genom att köpa en hävstångs-ETF som går upp när underliggande index går ner. Det går också att använda en ETF som investerar i råvaror för att sprida investeringarna i din portfölj på flera tillgångsslag. Börshandlade fonder låter Dig justera fördelningen mellan räntor, aktier och råvaror beroende på marknadstro. Med ETFer sprider du riskerna i din portfölj med olika underliggande tillgångar.

Proffessionella investerare arbetar ofta med en investeringsstrategi som omfattar kärninnehav och satellitstrategin. Med denna investeringsstrategi delas portföljen i två delar i syfte att skapa ett alfa, en överavkastning. Den första delen består av en kärna med bredare innehav som har som mål att följa utvecklingen på aktiemarknaden. Tänk en bred ETF, till exempel XACT OMXS30 eller SPY som följer S&P 500. Detta är bra investeringsfonder med en låg förvaltningskostnad. Den andra delen, satellitinvesteringarna, omfattas av mer spekulativa innehav. Det kan vara börshandlade fonder följer smallare index, enskilda aktier eller andra tillgångar som investeraren tror på. Den totala portföljen får då en mer balanserad risk.

Stängd primärmarknad XACT OMXS30 29 december 2017

Stängd primärmarknad XACT OMXS30

Stängd primärmarknad XACT OMXS30

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 29:e december på grund av indexomviktning. Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Allmän information om stängd primärmarknad

När de index som fonderna följer viktas om stänger normalt fondbolaget den så kallade primärmarknaden där man köper eller löser in andelar direkt mot fondbolaget. Primärmarknaden är i normalfallet stängd i mellan en till tre dagar. Observera att du alltid kan handla andelar på börsen (den så kallade sekundärmarknaden) även om primärmarknaden är stängd. Information om dessa tidpunkter läggs ut på www.xact.se. Vid frågor kring detta kan man vända sig till xact@handelsbanken.se

Fusion av ETFer noterade på Oslo Børs

Fusion av ETFer noterade på Oslo Børs

Den 15 september fusioneras de norskregistrerade fonderna XACT OBX, XACT Derivat Bear och XACT Derivat Bull med tre identiska svenskregistrerade fonder: XACT OBX (UCITS ETF), XACT OBX BEAR (UCITS ETF) och XACT OBX BULL (UCITS ETF). Det är alltså en fusion av ETFer noterade på Oslo Børs.

Som andelsägare behöver du inte göra någonting då ditt innehav kommer att flyttas till de mottagande fonderna med samma placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå. Fusionen kommer inte heller att utlösa några andra kostnader för dig som andelsägare.

Sista dagen att handla de norskregistrerade fonderna är den 15 september och de svenskregistrerade fonderna börjar handlas den 18 september. Handeln på börsen är således öppen som vanligt (den så kallade sekundärmarknaden).

Information har tidigare skickats ut till andelsägare via brev vilka återfinns under länkarna nedan.

Xact OBX
Xact OBX Bull
Xact OBX Bear

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta xact@handelsbanken.se

Om Xact

Xact är Nordens ledande utgivare av ETF:er (börshandlade fonder). Xact noterade redan år 2000 den första ETF:en i Norden, XACT OMXS30 som idag är vår största och mest omsatta ETF.

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Primärmarknaden kommer att hållas stängd mellan 2017-06-30 och 2017-07-03 på grund av indexomviktning. Stängd primärmarknad: XACT OMXS30.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. Stängd primärmarknad: XACT OMXS30.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Om Xact

Xact är Nordens ledande utgivare av ETF:er (börshandlade fonder). Xact noterade redan år 2000 den första ETF:en i Norden, XACT OMXS30 som idag är vår största och mest omsatta ETF.

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.