Nordiska ETF-marknaden juli – september 2016

Nordiska ETF-marknaden juli – september 2016

Kvartal 3 2016 Nordiska ETF-marknaden juli – september 2016

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under tredje kvartalet uppgick till i genomsnitt 9,2 Mdr SEK, av vilken absoluta merparten av handeln skedde i Sverige. Xacts ETF:er fortsätter att dominera, med en andel av omsättningen på  97% i snitt. Av den totala börsomsättningen svarade ETF-handeln för i genomsnitt 2,34% under perioden. Nordiska ETF-marknaden juli – september.

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Licensvillkor:

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™ och XACT Norden 30, (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Products. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly, or the ability of the OMXS30™, OMXSB™ and VINX30™ (the “Index”) to track general stock market performance. The Corporations’ only relationship to the party which has, or parties which have, obtained a license to use the Indices in respect of the Products (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX® and VINX30™ registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Products. NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products. THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE INDICES (AS DEFINED) OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30™ index vid viss tidpunkt. VINX30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30™ index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30™ index. VINX™ och VINX30™ index är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB.

XACT OBX är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Oslo Børs index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt. Vidare ger Oslo Børs inga garantier för handeln eller användarvänlighet för ett bestämt ändamål eller användning vad gäller Oslo Børs index eller Oslo Børs varumärken. Oslo Børs index sammanställs och beräknas av en indexproducent som beräknar indexen på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs ger inga garantier för noggrannheten och/eller fullständigheten av Oslo Børs index eller data som ingår i dessa. Oslo Børs och den som beräknar index skall i intet fall (varken vid oaktsamhet eller annat) vara ansvarig för fel i Oslo Børs index, och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i dessa index. OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® är varumärken tillhörande Oslo Børs och används av Handelsbanken Fondforvaltning AS enligt licens från Oslo Børs.

Sprid risken med nordiska ETFer

Sprid risken med nordiska ETFer

I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar artikeln Sprid risken med nordiska ETFer. Artikeln publicerades ursprungligen i februari 2011.

De nordiska börserna har gått bra. Nordiska ETF:er kan både sprida riskerna och ge tillgång till fler branscher, skriver ETF-analytikern Stephan Agerman.

De nordiska börserna och då framför allt den svenska börsen utvecklades starkt under 2010.

Indexet OMXS30 som består av de 30 mest omsatta bolagen i Sverige har under den senaste tolvmånadersperioden gått upp med 19,5 procent.

Räknat i kronor kan det jämföras med huvudindexen i grannländerna Finland OMXH25 (13,4 procent), Danmark OMXC20 (12,5 procent), och Norge OBX25 (6,0 procent).

I Norden bor det omkring 25 miljoner invånare. Sverige är det största landet med omkring 9 miljoner invånare.

Med en relativt liten inhemsk befolkning är samtliga nordiska länder väldigt beroende av en fungerande exportmarknad.

Tillväxtförväntningarna för 2011 skiljer sig åt en del mellan de nordiska länderna. Den senaste prognosen från IMF avseende real BNP-tillväxt är 2,6 procent för Sverige, Danmark 2,3 procent, Finland 2,0 procent och Norge 1,8 procent.

Det kan jämföras med tillväxtförväntningarna för hela Europa som ligger på 1,8 procent för samma period.

Beroende på vilket nordiskt land man investerar i får man indirekt olika typer av sektorexponering.

I Sverige utgör verkstads- och banksektorn en övervägande majoritet av index. I Danmark är det läkemedelssektorn som sticker ut och utgör nästan hälften av OMXC20-indexet.

Norge i sin tur har en omfattande kraftproduktion och fiske. Men det är oljefyndigheterna i Nordsjön och områden kring denna sektor som har störst vikt i index. Olja och gassektorn utgör omkring hälften av OBX-indexet.

Finland är mer likt Sverige med en stor andel verkstad. Tillsammans med basindustri utgör de cirka 50 procent av Helsingforsbörsen.

Förenklat kan en investering i Danmark ses som mer defensiv än de övriga nordiska länderna i och med den stora vikten i läkemedelssektorn.

Norge i sin tur samvarierar i stor utsträckning med utvecklingen i oljepriset och kan därför ses som mer riskfylld.

I tabellen nedan finns sex utvalda ETF:er. För den som har en klar tro på vissa branscher finns också nordiska bransch-ETF:er från Xact. Carnegie (fd HQ) erbjuder svenska bransch-ETF:er men dessa kommer att avvecklas under våren.

För riskbenägna investerare finns det även hävstångsprodukter, som ger två gånger den dagliga förändringen i svenska OMXS30 och norska OBX.

Ett enklare alternativ för den som inte vill välja land, men vill ha en större riskspridning, är en bredare ETF som inkluderar samtliga nordiska länder. Exempel på dessa är Xact Nordic 30 och Xact Norden 120.

 

[TABLE=72]

 

Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se
Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.

21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er

21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er

21 procent bättre än OMXS30 – sektor-ETF:er. ETF:en XACT OMXS30 som följer det breda svenska indexet OMXS30 har stigit med cirka 11 procent i år. Denna utveckling kan jämföras med den bästa sektor-ETF:en som finns noterad i Norden XACT Oil Service. Detta instrument har stigit med cirka 32 procent i år. XACT Oil Service är noterad i Norge och består av norska oljeservicebolag. Nummer två och tre i år är XACT Bank (+29 procent) och XACT Läkemedel (+24 procent). Dessa ETF:er består av nordiska bolag inom respektive sektor.

Utvecklingen i den bästa sektor-ETF:en är därmed nästan 21 procentenheter bättre än utvecklingen i XACT OMXS30 (+11%) och 17 procentenheter bättre än norska ETF:en DnB OBX (+15%). Nedan bild visar vilka sektorer som historiskt utvecklats bäst i olika konjunkturlägen. För hela ETF-utbudet i Norden, se tabell nedan.

ETF-alternativ i Norden

[table id=521 /]

 

Källa: Factset, 14 november 2012, all avkastning i SEK och inkl utdelningar, AuM i MSEK

Tidigare blogginlägg

//www.etfsverige.se/etfbloggen/etfer/sa-hade-du-slagit-index-med-17-procent-sektor-etf

Norge – bull eller bear?

Norge – bull eller bear?

I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom tre steg; förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er, momentum i bull och bear ETF:er och momentum för det underliggande OBX-indexet. Jag har slagit ihop förvaltat kapital ofta benämnt AuM (Asset under Management) för samtliga hävstångs ETF:er (4 st*) som riktar in sig på den norska marknaden och OBX-indexet. Jag har medvetet tagit bort ETF:erna utan hävstång då dessa ofta är av ”buy-and-hold” karaktär. Norge – bull eller bear?

 

1. Förvaltat kapital

Totalt förvaltat kapital (AuM) i dessa fyra hävstångs ETF:er uppgår i dagsläget till 2 297 Mkr.

Bull: 1 039 Mkr, 45% av AuM

Bear: 1 259 Mkr, 55% av AuM

Bears vinner denna omgång

2. Momentum i bull och bear ETF:er

Nedanstående ETF:tabell visar bl.a. 50-dagars glidande medelvärde (”den korta trenden”) och 200-dagars glidande medelvärde (”den långa trenden”). Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden (50D eller 200D) överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1. Jag har även lagt till de faktiska kursnivåerna där stöden/motstånden finns i absoluta tal (lokal valuta, dvs NOK). Sett utifrån ett ETF-momentumperspektiv är det fördel Bull i dagsläget.

ETF-tabell (Bull och Bear alternativ)

[table id=478 /]

 

Källa: Factset, 26 september 2012, marknadsavkastning ej NAV-avkastning, AuM i miljoner kronor

2. Momentum i OBX Total Return index

OBX handlas i en positiv trend sett utifrån både 50 och 200-dagars glidande medelvärde, se graf nedan. Bulls vinner denna rond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad är slutsatsen? Bull sidan vinner över Bear sidan med 2-1 baserat på ovan parametrar.

 

Bäst i Norden? Så kan du investera med ETF

Bäst i Norden? Så kan du investera med ETF

Bäst i Norden? Så kan du investera med ETF. Många privatinvesterare i Sverige fokuserar i alldeles för stor utsträckning på investeringar i svenska bolag eller i svenska aktiefonder. Hur står sig Sverige mot de nordiska grannarna i år? I nedan graf presenteras den indexerade utvecklingen sedan årsskiftet i svenska kronor och inklusive utdelningar. Resultatet? Sverige hamnar på en tredjeplats med en utveckling om 9,7%, inklusive utdelningar.

Bäst i år har det gått för det danska indexet OMXC20 med en uppgång om 16,75%. Uppgången i Danmark beror till stor del på den positiva kursutvecklingen i indextunga läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Novo Nordisk är ett av de största innehaven i ETF:en XACT Norden 120. Norge/OBX kommer tvåa med en uppgång om 10,68% och Finland/OMXH25 kommer sist med en negativ utveckling om 2,02%.

Källa: Factset, 10 augusti, i SEK och inkl. utdelningar

ETF-utbud

[table id=434 /]

 

Källa: Factset, 10 augusti, i SEK och inkl. utdelningar. 0 – information saknas. Factset tickers kan skilja sig mot handelstickers