I en svagare ekonomi kan vi se fler fallna änglar

I en svagare ekonomi kan vi se fler fallna änglar ANGL ETFI början på detta år var många obligationsmarknadsobservatörer oroade över statusen för BBB-värderad företagsobligationer. De var även oroade för hur mycket av den skulden som kunde nedgraderas till skräp, det vill säga förvandla dessa obligationer till fler fallna änglar.

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) är den dominerande av de börshandlade fonderna som ger tillgång till fallna änglar. Fallen Angels är företagsobligationer som ursprungligen utfärdats med kreditbetyg som senare nedgraderas till skräp. ANGL spårar ICE BofAML US Fallen Angel High Yield Index (H0FA) ”, som består av företagskreditobligationer i US-dollar som är utgivna på den amerikanska hemmamarknaden och som klassificerades som investeringsklass vid utfärdandet,” enligt till VanEck.

Medan det inte fanns ett stort antal företagsobligationer som blev fallna änglar under första kvartalet, kommer detta antal säkert att stiga i nästa ekonomiska, enligt Fitch Ratings.

”Volymen av amerikanska och europeiska icke-finansiella företag” BBB ”-kreditskulden som övergår till kategorin BB eller nedan är nästan säker på att vara högre i nästa nedgång än under tidigare cykler, med tanke på det högre totala skuldbeloppet idag” sade ratingbyrån i en ny kommentar. ”Vi förväntar oss att fallen ängelaktivitet i stor utsträckning ska följa förflutna mönster som antar en nedgång av liknande storlek och längd som de senaste cyklerna.”

En närmare titt på ANGL ETF

De företag som är utgivare av fallna änglar tenderar att vara större och mer etablerade än många andra skräpobligationsutgivare. I förhållande till den bredare marknaden med hög avkastning har fallna änglar historiskt inkluderat större koncentration av högkvalitativa eller BB-värderade spekulationsgrader. Historiskt har fler fallna änglar överträffat den bredare skräpobligationsmarknaden.

Fitch undersökte företagsobligationer betygsatt BBB i USA och Europa och noterade att när man använder de ”stressade ettåriga och treåriga övergångsräntorna på 5,44% respektive 11,17%, respekterade under den globala finansiella krisperioden 2008-2010, uppskattar vi 105 USD miljarder – $ 215 miljarder av Fitch-rated BBB-kategori skulden kunde migrera till icke-investeringsklass i händelse av en överhängande nedgång. ”

ANGL, hem till $ 952,30 miljoner i förvaltat kapital, innehar 211 obligationer, vilket är inhemska problem.

”BBB-kategorin emittenternas andel av USD 3,8 miljarder amerikanska investment-grade företagsobligationsmarknaden har ökat till 59% år 2018 från 51% 2008 på grund av” BBB ”-kortsutgivning som överstiger total emission av investment grade”, säger Fitch.

Mer skräp på företagsobligationsmarknaden

Mer skräp på företagsobligationsmarknaden

Få investerare förstår att vad de tror är de säkraste delarna av deras investeringsportföljer egentligen är tickande bomber. Det totala värdet på företagsobligationer med kreditbetyget BBB uppgår nu till 2,56 biljoner dollar. Det överträffar värdet av de utestående nominella förlagslånen, vilket totalt är 2,55 miljarder dollar. Och då finns det den massiva marknaden för hävstångslån, där covenanterna som skyddar investerare har försvunnit. Mer skräp på företagsobligationsmarknaden alltså.

Under 2000 svarade BBB-obligationer för en tredjedel av marknaden, nettoförhållandet var 1,7 gånger. Vid slutet av förra året hade förhållandet blåst upp till till 2,9 gånger. Så varför inte behandla BBB-delen av obligationsmarknaden för vad den är: en högriskfest för företagskrediter med mer skräp på företagsobligationsmarknaden.

Lägg till BBB-marknaden på vad som redan brukar benämnas som högavkastande obligationer och du kommer fram till ett värde på fem biljoner dollar, dubbelt så stor som vad investerare realistiskt bör klassificera som obligationer som har ett bra kreditbetyg.

Fråga dig själv denna fråga: Hur många små investerare uppfattar företagskuldmarknaden som två delar högrisk och en del lågrisk? Verkligheten är att få investerare inser att de tickande tidbomberna som de tror att är de säkraste delarna av deras investeringsportföljer egentligen är tickande bomber.

Den amerikanska företagsobligationsmarknaden

Mycket har gjorts av nedbrytningen av den amerikanska företagsobligationsmarknaden på 7,5 miljarder dollar. Hög avkastning erbjuder för låg avkastning. ”Högkvalitativ” kräver nu uppblåsta kurser för att ta hänsyn till den ökande dominansen av obligationer som har kreditbetyget BBB, vilket är den lägsta nivån på stegen för investeringsklass innan den hamnar i ”skräp” -status. Och då finns det den enorma marknaden för lån, där konvenanterna som skyddar investerare har försvunnit.

Hur fördelar det hela sig? Företagsobligationer med kreditbetyget BBB värderas nu till totalt 2,56 biljoner dollar, vilket har överträffat summan av högre nominella skuldebrev, vilket totalt $ 2,55 biljoner, enligt Morgan Stanley. På annat sätt överstiger BBB-obligationerna med 50 procent storleken på hela investeringsklassmarknaden vid toppen av den senaste kreditboomen, 2007.

Men är de inte fortfarande investment grade? Med liten eller ingen risk för misstag? Under 2000, när BBB-obligationer var en tredjedel av marknaden, var nettoförbrukningen (total skuld minus kontanter och kortfristiga placeringar dividerat med resultat före ränta, skatter, avskrivningar) 1,7 gånger. Vid slutet av förra året hade förhållandet ökat till till 2,9 gånger.

Företagsobligationsmarknaden är nu hälften så stor som High yield marknaden

Med tanke på den markanta försämringen av fundamenta oroar sig obligationshuset PIMCO, Pacific Investment Management Co. Företaget skriver ”Detta tyder på en större tolerans från kreditvärderingsinstituten för högre hävstångseffektivitet, vilket i sin tur ger upphov till extra försiktighet vid investeringar i lågvärderade IG-namn, särskilt i sektorer där resultatet är närmare knutet till konjunkturcykeln.”

Om denna varning gör att det ringer en klocka, var säker på att ditt minne fortfarande är i stort sett intakt. Investerare som blint följde kreditvärderingsinstitutens beteckningar på subprime-hypotekslån trots en tydlig försämring i den due diligence som betygsättningen tilldelades, ångrade sig när finanskrisen slog till.

En åskådarsport?

Så varför inte behandla BBB-delen av obligationsmarknaden för vad den är: en högriskbit av företagsobligationsmarknaden. Att hålla koll på ”fallna änglar” eller de investment-grade obligationer som nedgraderas till skräp territorium kommer att bli en åskådarsport. Vi ser mer skräp på företagsobligationsmarknaden.

Med det som bakgrund, lägg till BBB-marknaden vad som redan är utsetts med högavkastande obligationer och du kommer fram till 5 miljarder dollar, dubbelt så stor som vad investerare ska realistiskt klassificera som pengar bra investeringsklass obligationer. Lånemarknaden är i allmänhet till för företag vars kredit är så svag att de inte kan komma till marknaden för hög avkastning går för att uppnå finansiering. Den överträffade bara högavkastningsmarknaden i storlek och växte till 1,22 miljarder dollar jämfört med högavkastning på 1,21 miljarder dollar, enligt Fitch Ratings.

Fråga institutionella investerare och de kommer att svara att de i allt större utsträckning beaktar detta i sitt tillvägagångssätt på marknaden. Investeringsgemenskapens misstankar återspeglas starkt i den fruktansvärda prestation som investerats i marknaden för investeringsklasser i år. Bland 19 större delar av den globala obligationsmarknaden som spåras av Bloomberg Barclays-indexen har endast dollar-denominerad tillväxtmarknadskulden gått sämre.

Investerare kräver extra avkastning

De extra avkastning som investerare kräver för att de äger företagsobligationer i stället för i amerikanska statsobligationer är lika indikativa. Vid cirka 1,25 procentenheter har spridningen ökat från i genomsnitt 0,85 procentenheter i februari till den bredaste sedan 2016.

Men fråga dig själv denna fråga: Hur många små investerare uppfattar företagskuldmarknaden som två delar högrisk och en del lågrisk? Enligt State Street Advisors, trots den underpresterande placeringen av investment grade fonder, såg marknaden i juni fortsatta inflöden på 2,8 miljarder dollar, medan högavkastande obligationer uppvisade utflöden på 2 miljarder dollar. Under årets första sex månader uppgick inflöden av investeringsklass till 5,6 miljarder dollar medan högavkastande obligationer uppvisade utflöden med 5,9 miljarder dollar.

Ny db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer

Ny db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer

Deutsche Bank lanserade nyligen en ny db x-tracker som ger exponering mot likvida företagsobligationer med lågt kreditbetyg, så kallad speculative grade. Deutsche Banks nya db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer, är nominerad i euro och har en rating som understiger investment grade. Denna db x-tracker listas på Xetra och Frankfurtbörsen.

Db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) gör det möjligt för investerare att delta i utvecklingen av de största och mest likvida euro obligationer från sub-investment grade-segmentet. Dessa kan utfärdas av företag både inom och utanför Europa.

Den börshandlade fonden omfattar i allmänhet endast obligationer med en löptid på mellan 2 och 10,5 år och har en rating som understiger Baa3/BBB- från ett ansett ratinginstitut. Räntan kan endera vara fast eller rörlig. Ingen emittent tillåts ha en vikt som överstiger tre (3) procent. Inget land tillåts ha en högre vikt än 20 procent. Det underliggande indexet viktas om på månadsbasis.

För närvarande finns det 1 145 börshandlade fonder som handlas på Deutsche Börses XTF segment. Den genomsnittliga handelsvolymen på månadsbasis uppgår till cirka 15 miljarder Euro vilket gör Xetra till Europas ledande mötesplats för ETF handel.

db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) har ISIN kod LU1109943388. Förvaltningskostnaden uppgår till 0,35 procent. Ingen utdelning lämnas, utan den återinvesteras. Precis som alla db X-trackers Core ETF är det fysisk replikering som gäller. Det underliggande indexet är Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index. Kortnamnet är XHYA.

Valutamarknaden mäter risken på den globala finansmarknaden

Valutamarknaden mäter risken på den globala finansmarknaden

Valutamarknaden mäter risken på den globala finansmarknaden Finansmarknaderna togs nyligen på sängen när Mario Draghi, ordförande i Europeiska centralbanken (ECB) meddelade en sänkning av alla ECBs styrräntor tidigare under mars. Mest notabelt var sänkningen med 10 punkter, från minus 0,3 procent till minus 0,4 procent, på inlåningräntan. Utöver detta adderade ECB ytterligare 20 miljarder euro kvantitativa lättnader vilket innebär totalt 80 miljarder på månadsbasis. ECB har också expanderat till inköp av tillgångar som företagsobligationer av hög kvalitet, vilket är en markant förändring från tidigare verksamhet. Valutamarknaden mäter risken på den globala finansmarknaden.

Nytt låneprogram som kommer att pågå i fyra år

Dessutom meddelade Draghi ett nytt låneprogram som kommer att pågå i fyra år för att göra det möjligt för bankerna att kompenseras för att ta in ECB pengar om de expanderar sin utlåning till företag i euroområdet.

De flesta av dessa åtgärder var oväntade, och allt återspeglades så klart på valutamarknaderna. Den 10 mars, den dag som Draghi tillkännagav detta, omsattes det fler valutakontrakt på den amerikanska derivatbörsen CME än vad som tidigare omsatts på börsens 44-åriga historia. Totalt sett omsattes 2 517 334 terminer och optionskontrakt, och därmed slogs rekordet från den 6 maj 2010 med 146 000 kontrakt.

Av förklarliga skäl var en hög andel av de avslut som gjordes i Euro, både terminer och optioner. Den dagen omsattes det kontrakt till ett underliggande värde på 113 500 miljarder euro. Hela volymen kan emellertid inte tillskrivas ECBs agerande. Samtidigt som ECB kommunicerade sina nyheter pågick också den så kallade terminsrullningen, något som normalt ökar på handelsvolymen.

Ett starkt år för valutahandel

Så här långt har 2016 visat sig vara ett starkt år för valutahandeln, den dagliga volymen för handeln i japanska yen mot den amerikanska dollarn hat till exempel ökat med 38 procent jämfört med året innan. Handel i den valutan kommer till stor del från marknadsaktörer som söker en fristad på valutamarknaden under tider av volatilitet.

I takt med att volatiliteten på energiråvaror och metaller har ökat har vi också sett en ökad handel mot valutor hos emerging markets, och så kallade ”råvaruvalutor”, det vill säga valutor i länder där råvaruexporten har en viktig ekonomisk betydelse. Dessa valutor inkluderar till exempel:

Australiensiska dollar 21 procent
Kanadensiska dollar 32 procent
Brasilianska real 23 procent
Mexikanska peso 35 procent
Indiska rupier 11 procent

Valutamarknaden fungerar som ett riskreducerande verktyg

Allt detta visar hur valutamarknaden speglar andra delar av finansmarknaden och fungerar som ett riskreducerande verktyg när vissa andra tillgångar visar sig vara mindre förutsägbara.

När centralbanker fortsätter att använda nya politiska verktyg och råvaror fortsätter att söka prisstabilitet, kommer handelsaktiviteten på valutamarknaderna fortsätta kräva ett vakande öga. Valutamarknaden mäter risken på den globala finansmarknaden.

Du hittar valutakurserna här, och Du hittar råvarupriserna här

Strategier för en omvärld med stigande räntor

Strategier för en omvärld med stigande räntor

Eftersom den amerikanska centralbanken FED, Federal Reserve, har för avsitk att gradvis höja räntan kommer de placerare som arbetar med börshandlade fonder att behöva anpassa sin portföljer till en förändrad omvärld. I nedanstående artikel tittar vi på olika strategier för en omvärld med stigande räntor.

I sin webcast Positioning Portfolios in a Rising Rate Environment https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=ETFtrends&eventid=1114948&sessionid=1&key=74DFE6E5C23366DFBA867D568D977612&regTag=&sourcepage=register diskuterade CIO för Americans, Joe Benevento, co-head för Global Fixed Income på Deutsche Asset Management, med Sebastien Galy, FX strateg på Deutsche Bank, Chuck Self, CIO and COO of iSectors LLC och Jack Fowler, VP Global Client Group för Deutsche Asset Management diskutera strategier för att hjälpa kunder att positioner sina portföljer för kommande räntehöjningar från FED.

Med stigande räntor kan obligationsinvesterare använda utilize rate-hedged bond ETFer för att generera intäkter och behålla sin löpande avkastning. Under 2015 lanserade DeAWM

Deutsche db X-trackers Investment Grade Bond – Interest Rate Hedged ETF (NYSEArca: IGIH)
Deutsche db X-trackers High Yield Corporate Bond – Interest Rate Hedged ETF(NYSEArca: HYIH)
Deutsche db X-trackers Emerging Markets Bond – Interest Rate Hedged ETF (NYSEArca: EMIH).

IGIH spår investment grade företagsobligationer, HYIH innehåller en grupp av spekulativa men kvalitativa skräpobligationer och EMIH följer utvecklingen för US-dollar-denominerade tillväxtmarknadsobligationer. Till skillnad från traditionella obligations-ETFer försöker dessa börshandlade fonder att minska räntekänsligheten över avkastningskurvan i en stigande miljö genom att ta korta positioner i US Treasury terminer

Genom sina korta positioner har IGIH, HYIH, och EMIH en modifierad duration på cirka noll år – duration är ett mått på en räntefond känslighet för ränteförändringar. Eftersom dessa obligationsfonder är konstruerande för att ha en duration på i princip noll innebär detta att ett stigande ränteläge inte påverkar värdet på dessa börshandlade fonders investeringar negativt. Det innebär att stigande räntor har en låg påverkan på dessa börshandlade fonder.

Minskad penningmängd kommer att stärka dollarn

I takt med att FED stramar åt sin penningpolik kommer den minskade penningmängden att bidra till att stärka den amerikanska dollarn mot en korg av utländska valutor. Detta betyder att aktieinvesterare har uppmärksamma eventuella valutarisker som är förknippade med att investera i utländska aktier – svagare utländsk valuta innebär att internationella avkastning minskar vid konvertering tillbaka till en starkare dollar.

Alternativt kan internationella investerare som köper aktieuppbackade ETFer använda sig av valutasäkrade börshandlade fonder för att minska de negativa effekterna av deprecierande utländsk valuta eller en förstärkning av den amerikanska dollarn. Det finns till exempel Deutsche db X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (NYSEArca: DBEF) som ger investerare en valutasäkrad exponering för aktiemarknaderna i det utvecklade Europa, Australasien, Fjärran Östern.